Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging Kunstkring Haaksbergen (hierna de KKH) verwerkt van haar leden, donateurs en/of andere geïnteresseerden en andere gebruikers van de diensten van de KKH. Als u lid wordt van de KKH of om een andere reden persoonsgegevens aan de KKH verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. U wordt geadviseerd om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vereniging KKH. Contactgegevens:

 • info@kunstkring-haaksbergen.nl
 • www.kunstkring-haaksbergen.nl
 • KvK nummer: 06085624

2. Opslag en verwerking van persoonsgegevens
De KKH legt uw persoonsgegevens vast op het moment dat u:

 • informatie aanvraagt
 • lid of donateur wordt van de KKH
 • deelneemt aan activiteiten die door de KKH worden georganiseerd zoals, lezingen, excursies en (muziek)uitvoeringen
 • via onze website kaarten koopt voor een door KKH georganiseerde activiteit. De KKH gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag om informatie, ten behoeve van de ledenadministratie en inning van de contributie en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over activiteiten, lezingen, excursies en (muziek)uitvoeringen georganiseerd door de KKH en door andere culturele organisaties en voor het verzenden van informatie over tentoonstellingen (waaronder Uitgelicht).

3. Soort gegevens
De KKH verwerkt de volgende persoonsgegevens:

a. Voor- en achternaam
b. Aanspreektitel (heer of mevrouw)
c. Adresgegevens
d. Geboortejaar
e. Telefoonnummer
f. E-mailadres
g. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling rekeningnummer
h. Bedrag contributie (eenpersoons of (echt)paren abonnement)
i. Eventuele incassomachtiging en datum van afgeven incassomachtiging
j. Informatie over aanmelding/opzegging gedurende het lopende seizoen
k. Informatie over reservering en betaling van kaarten voor activiteiten van de KKH
De KKH kan ook andere informatie verwerken die u ons spontaan bezorgt.

4. Foto en video
De KKH kan ten behoeve van het geven van bekendheid aan haar activiteiten foto en/of video opnames maken tijdens activiteiten die zij organiseert.

5. Doeleinden
De KKH verwerkt de in punt 3. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het factureren van contributienota’s, voor contributieherinneringen, voor de verstrekking van de door u
gevraagde informatie en het afhandelen van de van u verkregen informatie.
b. Voor het versturen van het jaarprogramma (zoals INFORMATIEF), van uitnodigingen en
informatie over activiteiten van KKH en over andere lidmaatschapsactiviteiten.
c. Voor het innen en betalen van lidmaatschapsgeld in geval van een verleende
incassomachtiging.
d. Voor het versturen van informatie over actuele culturele activiteiten (zoals Uitgelicht).
e. Voor het versturen van andere mededelingen in het belang van de doeleinden van KKH.
f. Voor het afhandelen van uw kaartreservering en betaling via onze website.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

De KKH verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies
De KKH maakt alleen gebruik van Site Kit van Google om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s worden bekeken. Met deze gegevens wordt momenteel verder niets gedaan.

8. Gegevens inzien en/of wijzigen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die de KKH over u verzamelt of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u, onder vermelding van uw naam en adres en e-mail, richten aan info@kunstkring-haaksbergen.nl of aan de secretaris van de KKH. Uw verzoek wordt in behandeling genomen en de KKH zal u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

9. Bewaartermijnen
De KKH verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens met betrekking tot uw lidmaatschap gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

10. Klacht indienen
De KKH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop KKH uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

11. Beheer gegevens
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de KKH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

12. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden aan de leden bekend gemaakt.

BIJLAGE: MELDPROCEDURE DATALEK KKH
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden of om een gestolen of verloren geprinte ledenlijst. Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks.
Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht serieuze datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking.

Procedure

 • Een datalek moet worden gemeld bij de voorzitter
 • De voorzitter informeert het bestuur
 • Het bestuur brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor de personen van wie persoonsgegevens zijn
  gelekt
 • De melding moet bestaan uit:
  • De aard van de inbreuk
  • De instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen
  • De aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken
  • Een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens
  • De maatregelen die KKH heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te
   verhelpen.
 • De voorzitter doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kunstkring Haaksbergen
KvK – 06085624
01 oktober 2023